Начало

Новини

Комитетът за наблюдение на ПРЧР одобри две нови мерки и измени четири операции

16.5.2024

Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри две нови мерки и измени четири действащи или одобрени от Комитета за наблюдение операции. Общата сума на бюджетите на новите операции и допълнителните средства по изменените мерки е в размер на над 80,2 млн. лв.

Регионалните демографски предизвикателства в регионите от ниво NUTS 2 ще бъдат картографирани 

Регионалните демографски предизвикателства в регионите от ниво NUTS 2 ще бъдат картографирани с европейска подкрепа по мярката „Усъвършенстване на политиката в отговор на демографските промени“. Бюджетът на операцията е над 1,6 млн. лв., а конкретен бенефициент е Министерството на труда и социалната политика. Допустими партньори по операцията са Националният статистически институт и Българската академия на науките. По мярката ще бъде извършен анализ на нуждата от мерки за посрещане на демографските предизвикателства, въз основа на които ще бъдат изработени модели за многосекторно изпълнение на програми по региони. С европейска подкрепа ще бъдат организирани и обучения за служители в администрации, които разработват програми и проекти за посрещане на демографските предизвикателства. Очаква се с дейностите по операцията да бъдат разработени 6 регионални модела за многосекторно изпълнение на програми, а за използването им ще бъдат обучени 95 служители.

По ПРЧР ще бъде създадена Национална електронна информационна система за пълно осиновяване

С европейско финансиране ще бъде създадена Национална електронна информационна система за пълно осиновяване, в която ще бъдат вписани всички деца, които могат да бъдат осиновени, както и всички хора, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване. Платформата ще бъде създадена по мярката „Подкрепа за подобряване на процеса на осиновяване“, която е с бюджет от 5 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. Мярката е в изпълнение на изменението на Семейния кодекс. По операцията ще бъде оказана подкрепа на съветите по осиновяване към Регионалните дирекции за социално подпомагане, както и обучения и супервизия на служителите на АСП на централно и териториално ниво, които са ангажирани в процеса на осиновяване. Като неразделна част от Информационната система за пълно осиновяване ще бъде създадена Електронна платформа за кандидатстване за осиновяване на деца при условията на пълно осиновяване. Очаква се 1 576 заети лица да повишат компетенциите си.

Подкрепа за сформирането на специализирани екипи за мобилна работа с деца в риск

В мярката „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ членовете на Комитета за наблюдение на ПРЧР одобриха добавяне на две нови дейности. С европейски средства ще бъде подкрепено сформирането на 6 специализирани екипа за мобилна работа с деца в риск, които са обособени в звена, ситуирани в региони с най-висока степен на уязвимост на населението. Новоназначените служители ще разчитат на ментори, което ще спомогне за привличане и задържане на нови служители в системата на АСП. За двете нови дейности на мярката са необходими допълнителни близо 7,6 млн. лв., с което бюджетът на Компонент 2 на мярката се увеличава на 24,1 млн. лв.

До края на 2024 г. ще продължи подкрепата за възрастни и хора с увреждания по мярката „Грижа в дома“

До края на 2024 г. ще продължи предоставянето на интегрирани мобилни здравно-социални услуги в домовете на възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания. Комитетът за наблюдение на ПРЧР одобри увеличение на бюджета на мярката „Грижа в дома“ с допълнителни 48 млн. лв. Договорите на общините, които предоставят услуги по мярката „Грижа в дома“, ще бъдат анексирани, с което ще бъде осигурена непрекъсваемост на подкрепата.

Увеличава се бюджетът на мярката „Родители в заетост“ 

Бюджетът на мярката „Родители в заетост“ се увеличава с 18 млн. лв., поради недостиг на средствата заради високия интерес от страна на родителите към наемането на детегледачи. Въпреки големия недостиг на места в детски ясли и градини в София-град, средствата по мярката за района в преход не се увеличават.

Промяна в бюджетите на двата вида региони по мярката „Младежка инициатива АЛМА“

Комитетът за наблюдение на ПРЧР одобри промяна в бюджетите на двата вида райони – слабо развити райони и района в преход, по мярката „Младежка инициатива АЛМА“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване. Общият размер на бюджета на процедурата се запазва на 3,3 млн. лв. Операцията е в подкрепа на инициативата ALMA на Европейската комисия, която насърчава социалните иновации за младежите в уязвимо положение, с които се подобряват възможностите им за включване в заетост.

ПРЧР стои най-близо до хората и най-уязвимите групи

„Програма „Развитие на човешките ресурси“ е програмата, която стои най-близо до хората и най-уязвимите групи“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя припомни, че в предходния програмен период 2014 – 2020 г. Програмата се е доказала като гъвкав инструмент, което се доказва в периоди на кризи. Ефремова акцентира върху пандемията, предизвикана от COVID-19, войната в Украйна, нарушените доставки и повишените цени на електро и топлоенергията. С инструмента SAFE близо 355 000 лица и семейства получиха компенсация за високите цени на електро и топлоенергията. По механизма REACT EU са подкрепени над 230 000 лица, с което беше даден отговор на предизвикателствата, свързани с подкрепата за медицинските специалисти, хората „на първа линия“ в борбата с COVID-19, самотноживеещите възрастни хора и поставените под карантина. В обобщение зам.-министърът подчерта, че 100% от индикаторите на ОПРЧР са изпълнение, а бюджетът на програмата е 100% усвоен.

Зам.-министър Ефремова очерта и приоритетите на ПРЧР 2021 – 2027 г. „Опитваме се да променим курса на подкрепата в областта на заетостта и на пазара на труда от обичайните мерки за субсидирана заетост към уменията и разгръщане на всички възможности за обучения на трудоспособното население“, подчерта тя. Освен улеснения достъп до обучения чрез електронни ваучери и разнообразния набор от мерки, свързани с обучения за общи умения, предстоят дейности по насочване към най-подходящите обучения, включително организиране на обучения по заявка на работодателите.

Наталия Ефремова съобщи, че през последните седмици е задействан нов механизъм за наблюдение и реакция в ЕК за изпълнението на Европейския стълб за социалните права. Към настоящия момент в Рамката за социално сближаване България е сред шестте държави-членки на ЕС, които не успяват да изпълнят индикаторите по отношение на бедността, въздействието на социални трансфери, достъпа до формално образование и грижи в ранна детска възраст. Ефремова увери, че при програмирането на нови мерки по ПРЧР ще бъдат взети предвид анализите от Рамката за социално сближаване, за да бъде подпомогнат напредъкът на България по отношение на тези негативни тенденции.

„Освен възстановяването на икономиката след пандемията, ефекта от войната в Украйна, дигиталната трансформация и „зеления“ преход в комбинация с демографските предизвикателства оказват голямо влияние върху целия Европейски съюз“, заяви Мария Луиза Кабрал, директор на дирекция „Условия на труд и социален диалог“, Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Според нея възникването на нови работни места, нови професии и дигитални инструменти за работа доказва необходимостта от учене през целия живот, а уменията са част от решенията. Тя припомни, че през 2024 г. е увеличен бюджетът за повишаване на уменията на хората в трудоспособна възраст, което ще окаже въздействие върху цялото десетилетие. „Социална Европа има значение и за Европа, и за България. Общо 88% от европейците заявяват, че Социална Европа персонално е важна за тях. Този дял в България е 84%“, заяви Кабрал.

Източник: https://esf.bg/