Начало

Новини

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

В рамките на писмена процедура, проведена в периода 21 септември – 6 октомври 2017 г. Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. със средства в размер на 154 115 400,60 лева.

С увеличението и неусвоените средства в процеса на извършените оценка и договаряне по процедурата, които възлизат на 7 665 424,40 лева, ще се финансират всички проектни предложения, подадени от кандидати категория „микропредприятие“ и „малко предприятие“, получили 77 и повече точки, както и всички проектни предложения, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

До кандидатите по процедурата от категория „микропредприятие“ и „малко предприятие“, чиито проекти са получили 77 и повече точки, както и до кандидатите от категория „средно предприятие“, чиито проекти са получили 76 и повече точки ще бъдат изпратени покани за сключване на административни договори.

Поканите ще бъдат изпратени по електронната поща, която са посочили кандидатите като адрес за кореспонденция в проектното си предложение.

ВАЖНО:  Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 10 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължавания на 10-дневния срок са недопустими.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.