Начало

Новини

Комитетът за наблюдение на ОПДУ одобри удължаване на срока за изпълнение на проектите по седем процедури

На Осмото си извънредно заседание Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) одобри второ изменение на ОПДУ, с което се намалява бюджетът по приоритетна ос 4 на ОПДУ с 1 764 706 евро (1 500 000 евро европейско финансиране и 264 706 евро национално съфинансиране). От тези средства 1 500 000 евро се прехвърлят към финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). Вноската в ППСР ще се използва изключително в България, като гарантира продължаването и устойчивостта на структурните и административни реформи.

На заседанието беше одобрена изменената Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. и бе удължен срокът за изпълнение на проектите по общо седем процедури (три процедури от ИГРП на ОПДУ за 2015 г. и четири процедури от ИГРП на ОПДУ за 2016 г.). Причината за удължаването на сроковете е констатираното по време на постоянния мониторинг от страна на Управляващия орган на ОПДУ значително забавяне в изпълняваните от бенефициентите дейности, което не може да бъде преодоляно в рамките на определения срок за изпълнение на проектите. С предлаганите изменения ще се осигури възможност за успешно приключване на одобрените проекти по тези процедури, както и за постигане на предвидените по ОПДУ индикатори за изпълнение и резултат.

В заседанието взеха участие общо 60 души – представители на публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на Осмото извънредно заседание на КН на ОПДУ на 12 април 2018 г., са публикувани в рубриката на ОПДУ на Единния информационен портал – Комитет за наблюдение.

Документи от заседанието