Начало

Новини

Кои са малки, средни и големи земеделски стопанства в новата ОСП?

И как категорията на стопанството ще рефлектира върху допустимостта за подпомагане?

През далечната 2014 г., в предходния програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., се въведе едно ново понятие – Стандартен производствен обем (СПО), чиято цел бе диференциацията на земеделските стопанства по обем на производство.
В настоящия, нов програмен период, СПО продължава да съществува и остава едно от ключовите задължителни условия за всеки един бенефициент, но вече имаме и ясно диференциране на различните категории стопанства.

Основните категории стопанства ще се различават по обемите на производство. 

Малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30 000 евро, включително;

Средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до 170 000 евро, включително;

Голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро.

Други условия към бенефициентите, участващите по мерките от ПРСР, ще са задължителен стандартен производствен обем (СПО), както и история на стопанството.

При повечето мерки, земеделски стопани, трябва да отговарят и на следните условия:

– да са физически лица или;

– да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;

„средни“ и „големи“ земеделски стопанства – да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;

„малки“ земеделски стопанства – да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;

– да имат минимален СПО на земеделското стопанство над 8 000 евро; 

В Стратегическия план на България е записано, че средната стойност на финансовата помощ за едно проектно предложение е базирана на данни от прилагането през предходните програмни периоди, като са отчетени максималните нива на разходите за отделните проекти в различните интервенции.

При определяне на стойностите за взети предвид отделните категории земеделски стопанства, предвидени за подкрепа, съобразно техните стандартни производствени обеми/стандартна продукция. Отчетени са също така и предложените граници по отношение на финансовите параметри на проектите за отделните групи кандидати. 

Взети са предвид и определените лимити и граници за финансиране на разходи за земеделска техника за отделните категории земеделски стопанства и допустими кандидати. При определяне на средния единичен размер на разходите, средната стойност е съобразена и с възможните увеличения на разходите в рамките на програмния период.