Начало

Новини

Как слънцето да огрее и вашата фабрика

Схемата за собствени ВЕИ и батерии за бизнеса е отворена до 15 май, а бюджетът от 200 млн. лв. може да бъде увеличен

Една от най-атрактивните схеми от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за поставяне на фотоволтаични системи с батерии за локално съхранение на енергия, вече е факт. Тя е насочена изцяло към бизнеса и по нея може да се кандидатства в рамките на три месеца от 15 февруари до 16.30 часа на 15 май, когато изтича крайният срок за подаване на предложения по процедурата. Тя се администрира от Министерството на иновациите и растежа и е третата от плана след процедурите за технологична модернизация на бизнеса и ИКТ решения и киберсигурност, към които също имаше огромен интерес и приключиха с над 10 200 кандидати. За удобство на фирмите (и спестяване на време, нерви и хартия) по нея се кандидатства единствено през системата ИСУН.

Мярката е насочена само към слънчевата енергия и е повече от важна предвид ценовите колебания на свободния пазар на ток, поскъпването на природния газ и огромното желание на бизнеса за енергийна независимост в условията на икономическа и политическа нестабилност. Затова и очакванията са, че подадените документи значително ще надхвърлят бюджета от 200 млн. лв. (при първоначално заложени едва 20 млн. лв.) по схемата. Добрата новина е, че той може да бъде увеличен още веднъж – в рамките на предоговарянето на частта „Енергетика“ от НПВУ след 15 март. Съфинансирането по схемата е до 50%, като минималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 75 000 лв., а максималният – 1 млн. лв. Точно колко ще получи всяко предприятие зависи от това колко голямо е то, както и в кой район от страната работи.

Например съфинансирането е от 45% (за фирмите със средна пазарна капитализация) до 50% (за всички останали, които могат да кандидатстват). Освен това, ако фирмата работи в Югозападния район (част от който е и София), процентите се намаляват, тъй като той се счита за икономически най-добре развит. Със средствата ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. На какви условия обаче трябва да отговарят кандидатите – всички фирми ли могат да кандидатстват, нужно ли е сградата, цехът или производството да бъде тяхна собственост, или може да се кандидатства и за сгради под наем, ще може ли да се продава излишната енергия и още, и още…

Кандидатствай, монтирай, рециклирай!

Част от условията за кандидатстване по схемата са стандартни. Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми, както и към дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори. От тях се иска да са търговци по смисъла на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство. Фирмите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., става ясно от условията по процедурата. От тях се иска също да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието, което кандидатства за помощта.

Важен детайл е, че когато фирмата упражнява основната си дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно обособени стопански обекти, е допустимо изграждане на няколко системи с батерии за отделните обекти, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи не може да бъде повече от 1 MW. Освен това фирмите трябва да декларират, че когато станат негодни за употреба, компонентите на солара, както и батериите към него ще бъдат предадени за рециклиране или обезвреждане. Точно колко струва подобна система обаче е трудно да се каже, тъй като това зависи от броя панели, които ще се инсталират, марката, модела, начина на укрепване и останалите технически спецификации на инсталацията. Затова и в документите е заложено, че фирмите кандидати трябва да изготвят идеен или технически проект съвместно с лицензиран проектант.

Сградата ви е под наем? Не може да кандидатствате

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към мрежата, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии. Важно изискване е, че соларът и батериите трябва да се изграждат върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Ако става въпрос за сграда, тя трябва да е пусната в експлоатация към датата на кандидатстване. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда или имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия. Токът ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван в рамките на пет години от въвеждането в експлоатация на фотоволтаика.

Какво точно ще се финансира? В обхвата на допустимите разходи могат да се включат разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея и др. Допустими са и разходи за инженерно-технически консултантски услуги, но важното уточнение е, че всички тези плащания трябва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии. Разходите за строително-монтажни работи са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на системата, се пояснява в условията за кандидатстване. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана с батерии, може да представляват допустими разходи.

Пръв по ред, пръв по право – не и тук

Проектите на бизнеса ще се пресяват от оценителна комисия по специална методика, а не на принципа пръв по ред, пръв по право. Стандартно – ако някой от одобрените кандидати се откаже от проекта си, на негово място влиза следващ кандидат от т.нар. резервен списък (в случай че такъв е съставен) по реда на класирането. Кандидатите може да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване (16.30 ч., 15 май).

Допълнителни въпроси може да се задават в ИСУН 2020, раздел НПВУ, чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, секция „Разяснения по процедурата“. Отговорите на въпросите ще се публикуват в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Колко струва инсталацията

Стойността на инвестицията зависи от доста фактори – вид на покрива и конструкцията, дали трябва да се преправят, изложение – изток, юг, и т.н., към това има инженерен проект. В сектора се приема, че 1МВ се изгражда за около милион лева, но това е за мощности на терен и без батерия. Според експерти за 2 милиона лв. (1 млн. собствени средства и 1 от програмата) би се изградила инсталация по всички стандарти и високо качество за 1 МВ и с батерия. Подобна мощност обаче е за доста солидно предприятие, освен това изисква и площ. За по-малки фабрики или заведения често са нужни около няколко десетки киловата, за които инвестицията може да варира от 50 до 300 хил. лв. Трябва да се има предвид, че с намаляване на големината на проекта се повишават цените на единица мощност.

Източник:
https://www.capital.bg/moiat_capital/how_to/2023/02/24/4452175_kak_slunceto_da_ogree_i_vashata_fabrika/#