Начало

Новини

Как Европа подкрепя предприемачеството

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи възможностите за финансиране на стартиращ бизнес чрез европейските фондове и финансови инструменти. Присъстващите се запознаха и с европейските мрежи и платформи за обучение, за обмяна на идеи и за финансова подкрепа. Срещата, която се проведе е част от събитие организирано от ВУМ – Добрич, насочено към жените предприемачи.

Геновева Друмева, управител на центъра представи пред присъстващите на място и онлайн основната дейност и услугите на ОИЦ – Добрич, като част от мрежата от 27-те информационни центрове в България.

Разяснени бяха какви са възможностите за финансиране директно от Европа и с какви средства ще разполага България през програмен период 2021-2027. Предоставянето на европейски средства става или пряко чрез програмите или непряко чрез програми, ръководени на национално равнище, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Програми на Европа с пряко финансиране са Хоризонт Европа, Еразъм +, Творческа Европа, Фондът за иновации и други, като всички покани за предложения и участие в търгове се публикуват от Европейската комисия на Портала за финансиране и обществени поръчки. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Заложените цели и приоритети в проекта на Споразумението за партньорство ще бъдат постигнати чрез реализацията на седем програми (отпада термина „оперативна„). По Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ през периода 2021-2027, с финансиране от 1 222,55 млн. евро от Европейски фонд за регионално развитие са предвидени индикативни дейности за стартиращия бизнес, включващи подкрепа за внедряване на иновации в предприятията; за създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия; въвеждане на цифрови технологии;  производствени инвестиции вкл. подкрепа за семейни предприятия, от творческите индустрии и занаятите и други. Финансирането ще става чрез финансови инструменти като дялови и дългови инструменти за рисково финансиране, както и чрез фондове за ранните етапи на развитие, фондове за рисков капитал и растеж и др.

През периода 2021-2027, в Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) са планирани мерки насочени към насърчаване на предприемачеството, вкл. социалното сред младежите, жените, хората с увреждания и други. Заложени са дейности за стимулиране, подкрепа и развитие на предприемачески идеи, обучения, наставничество, развитие на умения и ключови компетенции, също така и достъп до финансиране. В ПРЧР 2021-2027 ще се подкрепя и прилагането на иновативни решения в сферата на социалната икономика.

За насърчаване на предприемачеството в селското стопанство, Програмата за развитие на селските райони 2014-2021 г. финансира проекти на земеделски стопани за създаване, развитие и модернизиране на стопанствата. До края на тази година е планирано да стартират две подмерки. Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще подкрепи с 25 000 евро младите земеделски производители. С 15 000 евро, подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ ще финансира проекти за икономическо развитие и модернизация на стопанства в размер  на 2 000 евро – 7 999 евро, измерено в стандартен производствен обем.

Чрез Стратегиите си за Водено от общностите местно развитие, Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“ и „Тервел-Крушари“ също подкрепят местния бизнес. До 29 октомври 2021 г., МИГ „Тервел-Крушари ще приема проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за създаване и/или развитие на неземеделски дейности, производствени  дейности и развитие на услуги за населението. През този месец предстои МИГ „Балчик-Генерал Тошево да отвори процедурата 19.2/2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, чиято цел е повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

Присъстващите се запознаха и с условията за кандидатстване на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, насочена към стартиращи предприятия в областите „Иновации за зелена индустрия” и “Технологии на благосъстоянието” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 г. Целта й е да се финансират разработването и прилагането на иновативни зелени технологии/продукти, процеси и решения, както и технологии/продукти, процеси и решения на благосъстоянието. Краен срок за подаване на проектни предложения е 18 ноември 2021 г, 14:00 ч. българско време.

Предприемачите, които желаят да стартират собствен бизнес или да развият допълнително дейността си могат да получат нисколихвен бизнес кредит в размер до 25 000 евро, предоставени от ОПРЧР 2014-2020 чрез „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ и финансови посредници. Кредитите са предназначени за създаване и развитие на стартиращи предприятия, за подкрепа на социалното предприемачество и за насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.