Начало

Новини

Какви са промените в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР

Изменението е свързано с промяна в условията за изпълнение по процедурата

Утвърдени са промените в Насоките за кандидатстване по две процедури – BG06RDNP001-4.012 и BG06RDNP001-4.008 от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), информираха от аграрното министерство.

Управляващият орган на ПРСР публикува Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по процедури № BG06RDNP001-4.012 и № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата.

Изменението е свързано с промяна в условията за изпълнение по процедурата и по-конкретно актуализиране на изискуемите от кандидатите документи приложими при подаване на искания за плащания.

Промяната е свързана с намаляване на административната тежест и актуализация на част от изискуемите документи, които бенефициентите по процедурата прилагат при подаване на исканията за плащане по изпълнени проекти.

Актуализацията на документите има за цел и улесняване процеса по подготовката на искания за плащане от страна на бенефициентите по подмярката.

От тази възможност ще могат да се възползват всички бенефициенти, на които предстои подаване на междинни и окончателни искания за плащане по изпълнени проекти по двете процедури.

В Държавен фонд „Земеделие“ е създадена необходимата организация за тяхната приоритетна обработка в кратки срокове.

Изменените документи са достъпни на електронната страница на ИСУН 2020  и на електронната страница на Министерство на земеделието и храните.

Източник:
https://agri.bg/novini/utvrdeni-sa-promenite-v-nasokite-za-kandidatstvane-po-podmyarka-41-ot-prsr