Начало

Новини

Какви са плащанията по трите екосхеми за трайни насаждения

Фермерите с трайни насаждения трябва да се възползват от екосхемите, смята Димитричка Търпанова

Екосхемите са доброволни за земеделските производители, но за производителите на плодове и зеленчуци е препоръчително да кандидатстват по тях. Това препоръчва Димитричка Търпанова от Добруджанския овощарски съюз.

Производството на плодове в България е подложено на влиянието на много и различни фактори. От една страна рискове от промените в климата като слани, градушки, зимни  измръзвания на плодните пъпки, а от друга – все по-трудният и много конкурентен пазар, който ограничава възможността да получат справедлива цена за своето производство, смята тя.

С екологичните амбиции на Европейсия съюз и на нас  като земеделски производители, възможността да се борим с климатичните промени и да  опазим природата си чиста трябва и е препоръчително да кандидатстваме по екосхемите за подпомагане, за да можем да получим частична компенсация за разходите, които правим и да
сме устойчиви и конкурентно способни, обосновава се Търпанова.

Тя обяснява екосхемите, по които производителите на трайни насаждения могат да кандидатстват с поемане на едногодишен ангажимент.

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения. 

В подобно направление бяхме подпомагани в предния програмен период по мярка 10 „Ерозия на почвата“ мярката не е непозната за нас, отбелязва Търпанова.

Какво е новото?

1. За вече затревени площи няма да се изисква засяване на нови азотфикциращи култури ежегодно. Във вече затревените насаждения има голяма част от тревите, които са азотфиксиращи (детелина и др.). Това се вижда в насажденията.

2. Не се изисква окопаване на редовото пространство на насаждението. Допустимо е окосяване и поддържане цялата площ на градината затревена.

Подпомагането е 22 лв./дка, но е помощ макар и частична. 

Очакваме промени в Стратегическия план от следващата година и промяна в ставката, но моя съвет е производителите да поемат ангажимент по мярката за затревяване, практиката е приложима, отбелязва Търпанова.

По тази екосхема могат да кандидатстват и производителите на черупкови, шипки и берита, които са затревени.

Екосхема за намаляване използването на пестициди.

Изискванията в интервенцията осигуряват намаляване на количествата на използвани продукти за растителна защита (ПРЗ)  при отглеждане на растениевъдната продукция. Стимулира се използването на наукосъобразни и щадящи технологии за намаляване на количеството на използване на ПРЗ.

Схемата е приложима за трайни насаждения и включва следните ангажименти:

1. Не е разрешена употребата на глифозати, но не е забранено използването на хербициди срещу житни плевели (балурициди) и хербициди срещу широколистни плевели. На пазара има голяма гама от тези продукти, които се използват масово в производството на зърнено-житни култури.

2. Има възможност да се приложи една от следните 2 практики:
– Не ползвате препарати ПРЗ от първа група;
– ИЛИ Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на ха/дка.

Подпомагането по схемата е в размер на 24,15 лв./дка. 

Моят съвет е да се кандидатства за подпомагане по схемата. По тази мярка могат да кандидатстват и производителите на черупкови, шипки и берита, допълва Търпанова.

 

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване.

По тази екосхема са допустими всички плодове и зеленчуци, етерично маслени, черупкови и се поема следния ангажимент. Внасяне на външна органична материя, третирана с органична материя от отпадъчна биомаса.

На пазара има много продукти, синтезирани на база растителни и животински отпадъци. С интервенцията се цели намаляване на употребата на изкуствени торове – заместването им с естествени хранителни вещества образувани в следствие на внасянето на външна естествена органична материя.

Земеделският стопанин да има план за управление на хранителните вещества за културите в стопанството, който да бъде изготвен от агроном.

Земеделският стопанин трябва да спазва Плана за торене и по-специално прилагането на торове, в съответствие с нуждите на културите, определени в плана.

На интернет сайта на ДФЗ ще бъде публикуван образец на план, по който ще могат правоспособни агрономи да направят план за вашето стопанство съобразно органичния продукт който сте използвали, посочва Търпанова.

Ние, организациите на производители на плодове, ще подпомогнем нашите членове в изготвянето на тези планове за трайните насаждения и зеленчуците.

Доказването на вложените органични продукти става чрез разходоправдателни документи (фактури за купен органичен продукт) и дневниците за растителна защита и вложени подобрители на съответния парцел.

Има списък с регистрираните в БАБХ органични подобрители, но това не забранява използването и на органика извън списъка след представяне на сертификат от вносителя или производителя на този продукт.

Друга възможност е да кандидатстват земеделски стопани, които сами са произвели органичните подобрители.

Вместо разходооправдателни документи следва да докажат наличието на ниво стопанство на приложима технология, одобрена от РИОСВ с капацитет на инсталацията за обработка на растителните или животински отпадъци.

Подпомагането по схемата е в размер на 13 лв./дка и е допустима за всички производители на растениевъдна продукция. 

Това са трите схеми по Първи стълб с едногодишен ангажимент и ако решите следващата година да подмените трайното насаждение не търпите санкции, посочва Търпанова.

Тя съветва стопаните да се възползват от екосхемите, за да могат да компенсирате загубите от пазарните сътресения вследствие на вноса на плодове и зеленчуци на нашия пазар и да допринесат за опазване на природата.

Източник:
https://agri.bg/novini/trayni-nasazhdeniya-kolko-pari-na-dekar-shche-se-plashcha-po-tri-ot-ekoskhemite