Начало

Новини

И през новия програмен мотивиращи схеми за бизнеса

В България предстои нов програмен период, който ще бъде насочен към инвестиции за фирмите, които искат да са конкурентно позциционирани на българския и световния пазар.

Необходимо  е  продължаване  на  подкрепата  и  надграждане  на  постигнатите резултати по отношение на:
-повишаване  на  иновационния  потенциал  на  малките  и  средните  предприятия,  в приоритетните тематични области на ИСИС, вкл. и на регионално ниво.
-Подкрепа за предприемачество и инвестиции в предприятия съгласно фазите им на растежи нивотона технологичноразвитие;
-Насърчаване на дигиталната трансформация на МСП;
-По-интензивно насърчаване на интернационализацията и развитие на бизнес средата;
-Засилване  на  подкрепата  за  енергийна  и  ресурсна ефективност  и  преминаване  от традиционна към кръгова икономика и подкрепа на зелени иновации и технологии.