Начало

Новини

Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

УО на ОПРР 2014-2020 публикува информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“.

 

Информацията е налична на линка

 

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/1304