Начало

Новини

Индикативният график на ПРСР с одобрен проект за 2020 г.

На 15 януари 2020 година, на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, беше гласуван и приет Индикативният график с всички 8 мерки.

Както вече писахме, първият прием за годината се очаква да бъде по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Според информацията от индикативният график, приемът ще стартира през месец януари и ще продължи до месец март 2020г. Бюджетът по подмярката ще бъде строго насочен към малките животновъдни стопанства отглеждащи свине, овце, кози и птици.

Веднага след 6.3 ще можем да очакваме от март до април 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Целевият прием за тази подмярка отново се очаква да бъде насочен към земеделските стопани от сектор „Животновъдство“. Основната цел ще бъде модернизиране на активите във фермите.

Април месец се очаква прием по 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематични програми за развитие на малки стопанства“. Допустими кандидати ще бъдат земеделски стопани с икономически размер на стопанствата от 6000 до 7999 евро СПО.

Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ се очаква да стартира през месец юни, с продължителност на приема до месец септември 2020 г. Субсидиите ще се отпускат на физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи и юридически лица, които са частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в това число и държавните горски предприятия, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Следващата подмярка ще бъде 19.3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и нейният прием е определен за месец август. По нея ще се субсидират проектни предложения насочени към подготвителни и съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; за създаване на европейска идентичност в допълнение към местните, регионални и национални традиции.

Последните два приема за годината са предвидени за подмярка 1.2 „Демострационни дейности и дейности по осведомяване“ и подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“,чиите бенефициент е Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 

В следващитя наколко дни очакваме ресорното ведомство да качи актуализираната индикативна годишна работна програма на ПРСР на сайта си. Тогава ще стане ясно дали  периодите и мерките ще стартират в същата последователност.