Начало

Новини

Индикативен график на ПРСР 2014-2020 за 2020 година

На 15 Януари 2020г. предстои да се гласува Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2020 година.

Общо 8 приема по различни мерки се очакват да стартират през настоящата година. Това става ясно от Това става ясно от индикативния график на ресорното ведомство за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Първият прием за годината се очаква да бъде по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Според информацията от индикативният график, приемът ще стартира през месец януари и ще продължи до месец март 2020г. Бюджетът по подмярката ще бъде строго насочен към малките животновъдни стопанства отглеждащи свине, овце, кози и птици.

Веднага след 6.3 ще можем да очакваме от март до април 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Целевият прием за тази подмярка отново се очаква да бъде насочен към земеделските стопани от сектор „Животновъдство“. Основната цел ще бъде модернизиране на активите във фермите.

Април месец се очаква прием по 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематични програми за развитие на малки стопанства“. Допустими кандидати ще бъдат земеделски стопани с икономически размер на стопанствата от 6000 до 7999 евро СПО.

Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ се очаква да стартира през месец юни, с продължителност на приема до месец септември 2020 г. Субсидиите ще се отпускат на физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи и юридически лица, които са частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в това число и държавните горски предприятия, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Следващата подмярка ще бъде 19.3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и нейният прием е определен за месец август. По нея ще се субсидират проектни предложения насочени към подготвителни и съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; за създаване на европейска идентичност в допълнение към местните, регионални и национални традиции.

Последните два приема за годината са предвидени за подмярка 1.2 „Демострационни дейности и дейности по осведомяване“ и подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“,чиите бенефициент е Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).