Начало

Новини

Изменение и допълнение на критериите за оценка по подмярка 4.1

На 15 януари 2020 година беше одобрено изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“. Това се случи на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 по по предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г.

Целевия прием по мярка 4.1, който ще бъде насочен към модернизиране на физическите активи на „животновъдните“ стопанства, се очаква да стартира в периода март-април 2020 година. Проектните предложения ще бъдат с минимален размер от 15 000 евро и максимален размер от 500 000 евро.

Приоритет се дава на малките и средни животновъдни стопанства, както и такива намиращи се в близост или са част от зони, в които е възникнала епизоотична обстановка.

Мярката ще бъде отворена за проектни предложения единствено за сектор животновъдство.
Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.