Начало

Новини

Заради инфлацията: С колко могат да бъдат индексирани разходите по договорите от ПРСР 2014 -2020 г.?

Според агроминистерството предприетите действия ще гарантират индивидуален подход за всеки един кандидат

„Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се въведе нов чл. 117а , в сила от 5 август 2022 г. С него се дава възможност за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора”, припомнят от Земеделското министерство в отговор на депутатско питане.
Съгласно законовите промени е разработена и приета „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”. В нея е предвидено както прилагането на коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, така и прилагане на индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, в което са приети извършените строителни дейности.

По ПРСР 2014-2020 г. е предвидено вземането на навременни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените на строителната продукция, засегнала най-съществено инвестиции, свързани със строителни дейности, уверяват от агроминистерството. Това ще става чрез индексация на вече одобрени разходи по проектни предложения, засегнати от инфлацията.

Разработен е Проект на „Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 -2020 г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси”. Те са синхронизирани с националната методика и разписаните правила в програмата.

Механизмът за индексиране на разходите е приет на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. в началото на годината и важи за всички бенефициенти по програмата, които са възложители по реда на ЗОП и с одобрени разходи за видове строежи, посочени в чл. 2 от „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”.

Земеделското ведомство: Въз основа на наличните остатъчни средства от прилаганите мерки и подмерки по програмата за периода 2014-2020 г., спрямо общия размер на ангажирания бюджет по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които още не са разплатени средства, е определен максимален процент, до който могат да бъдат индексирани разходите, а именно 15%.
Според агроминистерството предприетите действия ще гарантират индивидуален подход за всеки един кандидат. За тази цел всеки разход или етап от извършване на разхода, индивидуално за всеки проект, ще бъде обследван в кой период е извършен и към кой тип строителство попада, като ще бъде индексиран със съответния коефициент на тежест за вида строеж и индекс на цени на материали с инфлацията на съответното тримесечие, в което е приет разхода.

Източник:
https://agri.bg/novini/zaradi-inflatsiyata-s-kolko-mogat-da-bdat-indeksirani-razkhodite-po-dogovorite-ot-prsr-2014-2020-g