Начало

Новини

Започва четвърта поред кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица

От 1 юни 2022 г. стартира четвърта поред кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Подобни инициативи е имало през 2016 г., 2020 г. и 2021 г.

Изкупуването на частни гори ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия на конкурсен принцип по новоутвърдени правила. За целта предприятията са заделили средства в общ размер на близо 2 млн. лева.

Целта на настоящата кампания, както и на предходните, е чрез присъединяване към държавните гори на малки горски имоти, чиито собственици нямат възможност или желание да ги стопанисват и да се грижат за тях, да се осигури целогодишно поддържането на здравословното състояние на горите и опазването им посегателства, пожари и други неблагоприятни въздействия.

На закупуване подлежат горски имоти, намиращи се в непосредствена близост до държавни горски територии, като максимално допустимата площ на отделен имот е 30 дка. С оглед да се закупят повече малки по площ имоти, новите Правила позволяват до класиране да се допуснат повече от един поземлени имота, чиято сумарна площ надвишава 30 дка, предложени за продажба от един и същ собственик или едни и същи съсобственици, при условие, че са изпълнени всички необходими изисквания на Правилата и че имотите са оценени с еднакъв брой точки. Освен това като критерий по отношение на поземлените имоти се въвежда наличието на обща граница с линейна недървопроизводителна площ (горски автомобилен път или просека), непосредствено отделяща имота от горски територии- държавна собственост.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на покупко-продажба или замяна през последните 3 години, считано към датата на стартиране на приема на документи.

На интернет страниците на 6-те държавни предприятия и техните териториални поделения (държавните горски и държавните ловни стопанства) ще бъдат публикувани телефони на отговорните служители, които ще консултират собствениците относно попълването и подаването на необходимите документи, тяхното разглеждане и класиране на различни етапи от процедурата.

На електронните страници на предприятията може да бъде намерена и информация по общини за единичните цени на 1 декар, на които са сключени договори за закупуване на горските имоти.

По време на предходните три кампании са финализирани сделки за закупуване на общо 832 имота с обща площ 4253 дка, на обща стойност 3,168 млн. лева.

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 15 септември 2022 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или по куриер.