Начало

Новини

Заместник-министър Събев: Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за местните инициативни групи в селските райони през следващия програмен период

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриването на работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”, която се провежда в к.к. Боровец. Той подчерта, че ръководството на Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода до 2025 г., свързано с ефективното и пълно усвояване на финансовия ресурс по стратегиите за МИГ, включително и на средствата от преходния период.

„Друг важен наш приоритет е подготовката на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващия програмен период. Това следва да се извърши въз основа на натрупания опит и при отчитане и избягване на допуснатите при прилагането на подхода ВОМР грешки. По този начин ще се гарантира оптимизиране и облекчаване на механизма на прилагане в полза както на местните общности и местните инициативни групи, така и на администрацията“, категоричен бе заместник-министър Събев. Той уточни, че през следващия програмен период подходът ВОМР ще се прилага с многофондово финансиране. По думите му, средствата, предвидени за неговото финансиране са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Ресорният заместник-министър изтъкна, че след встъпването му в длъжност като ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. един от основните му приоритети е бил да се ускори процесът по договаряне на подмерките на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и по-конкретно – последващата оценка и сключване на административни договори по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. „За краткото време, за което съм ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. бих искал да отбележа, че от страна на ДФЗ се забелязва ускоряване с 40% на процеса на одобрение на процедурите на МИГ по подмярка 19.2 и ускоряване с 47% на скоростта на обработка до етап договор“, каза още той.

 

Георги Събев допълни, че България и българските местни инициативни групи работят на много високо ниво по прилагането на подхода. Той подчерта важността му не само за страната ни, но и за целия Европейски съюз. Той увери участниците в срещата, че подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите за МИГ ще продължи и занапред, за да може да бъде възстановено доверието на местните общности и крайните бенефициенти в този изключително важен подход за развитие на селските райони на ЕС.