Начало

Новини

Ето и допустимите инвестиции по подмярка 4.2.

През пролетта на тази година се очаква отварянето на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към ПРСР. Прилагане на мярката ще допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда (пречиствателни съоръжения), дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

Ето и важните акценти на допустимите инвестиции:

  • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
  • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
  • Възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Изграждане на лаборатории за нуждите на предприятието;
  • Инвестиции свързани с постигане на съответствие за постигане на новоприети стандарти;
  • Консултантски услуги, Архитекрутни и проектантски услуги, юридически услуги и др.

Подчертаваме, че максималният размер на инвестицията е до 3 000 000 евро