Начало

Новини

ЕК одобри финалното плащане по ОП РЧР 2007-2013! Първата официално затворена оперативна програма, със сто процента усвояване на средствата!

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с което стана първата затворена оперативна програма със 100 % усвояване на средствата.

Общо за програмния период по ОП РЧР 2007-2013 са подадени 12 456 проектни предложения и са сключени 5 219 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОП РЧР 2007-2013 е програмата с най-широк кръг бенефициенти. Безпрецедентен е обхватът на броя на хората, участвали в различни проекти – над два милиона български граждани от всички възрастови групи!

Прекият ефект от финансовите стимули, предоставяни по ОП РЧР е създаването на близо 140 хил. работни места, преобладаващата част от които за представители на уязвимите групи – младежи, трайно безработни, лица без образование и квалификация. Близо 140 хил. безработни завършват различни професионални обучения и обучения по ключови компетентности, с което получават шанс за професионална реализация.

Оперативната програма има ключова роля за развитието на системата за учене през целия живот в страната. Благодарение на безвъзмездната помощ от ЕСФ близо 290 хил. заети лица успешно завършват различни форми на обучения.

Оперативната програма има съществена роля за повишаване на качеството на образованието и неговата връзка с пазара на труда. На първо място над 45 хил. учители и преподаватели от висшите училища завършват различни програми за повишаване на квалификацията, което спомага модернизацията и повишаването на качеството на образователния процес. Над 170 хил. ученици от средищни училища са включени в целодневни форми на образование. Осигурено бе практическо обучение в реална работна среда за над 51 хил. ученици и на близо 77 хил. студенти. В различни програми за развитие на научния потенциал са включени близо 5 хил. докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Над 120 хил. деца, ученици, родители и преподаватели участват в мерки по превенция на ранното отпадане от образование. Не бива да се пропуска и осигуряването в над 300 образователни институции на условия за над 5 700 деца със специални образователни потребности.

Изключително важна е и подкрепата от ОП РЧР за развитието на социалните услуги и социалната икономика в страната. Наред с близо 81 хил. лица, които получават услуги в общността и в семейна среда, реализацията на мерки по деинституционализация спомага за извеждането на близо 3 хил. лица, настанени в специализирани институции. В сектора на социалната икономика беше осигурена работа на близо 7 800 души в 250 съществуващи и новосъздадени социални предприятия