Начало

Новини

ЕК одобри за финансиране проекта на МИИ за разработване на Национална индустриална стратегия

Европейската Комисия официално одобри проекта на Министерството на икономиката и индустрията за разработване на Национална индустриална стратегия. Стратегията ще бъде разработена изцяло с финансовата подкрепата на ЕК, чрез Инструмента за техническа помощ към ГД “Реформи”, съгласно Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета, в рамките на цикъла за 2024 г.

Развитието на индустрията е ключов приоритет на страната, за която е необходимо самостоятелна стратегия за нейното развитие. Стратегията ще включи няколко важни теми в областта на индустриалната политика – намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията, повишаване на дигитализацията на производствата, подобряване на ресурсната и енергийната ефективност, въвеждане на кръгови модели на производство и насърчаване на инвеститорския интерес към индустриалните паркове в страната. Предвижда се Стратегията да включи два сектора от икономиката ни – преработваща и добивна промишленост.

Проектът предвижда и техническо задание за създаване на Национален инвестиционен портал, анализи на „Промишленост с нулеви нетни емисии“, на критичните суровини в България, както и анализ на индустриалните паркове в страната.

В тази връзка Министерството на икономиката и индустрията разработи Концепция за развитие на индустриалните паркове и зони 2024-2028 г. Стратегическата цел на документа е да допринесе за реализирането на цялостна нова политика за развитие, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори, с оглед създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в страната. Документът конкретизира целеви региони и сектори, откроява и анализира бизнес възможностите и реалното търсене от страна на инвеститорите и отчита потенциала, свързан със спецификата и степента на развитие на инфраструктурата на отделните индустриални локации.

Концепцията има за цел да представи визията за развитието на индустриални паркове и зони като предпоставка за привличане на стратегически инвеститори в сектори с висока добавена стойност. Фокусът е поставен върху развитието и изграждането на индустриалните паркове и зони чрез Националната компания индустриални зони ЕАД (НКИЗ ЕАД) в Северна България – Индустриален парк Видин, Индустриален парк Плевен – Телиш и Свободна зона Русе. Ще бъде продължено доизграждането на добре развитите индустриални паркове с държавно участие в лицето на Индустриален парк София – Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас, като се инвестират средства за належащи инфраструктурни подобрения и се привличат проекти с високотехнологичен профил, съобразени със спецификата и възможностите на локациите.

В документа е заложена концепция за изграждането и на нови зони – Индустриална зона Доброславци, Индустриален и логистичен хъб Стара Загора и Индустриален парк Аксаково, разположени в ключови за страната региони. Ще бъдат набелязани и конкретни действия за развитието на индустриалните паркове и зони в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане, задържане и разширяване на инвестициите в тези локации.

Ключов аспект е разглеждането на възможността развитието на част от индустриалните паркове да се ускори посредством публично-частно партньорство (ПЧП) между държавата в лицето на НКИЗ ЕАД от една страна и международни или местни инвеститори, които имат интерес и ноу-хау как да ги изграждат, от друга. Възможност за реализиране на успешни пазарно ориентирани проекти въз основата на ПЧП съществува и посредством създаването на смесени дружества с държавни (или общински) и частни партньори.

В допълнение са откроени възможностите за финансиране чрез инструменти на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие в две направления – за целите на инфраструктурното развитие на вече съществуващи проекти на НКИЗ ЕАД и за целите на разработването на бъдещи проекти за нови индустриални паркове и зони.

Концепция е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 2023 г.

Концепцията ще бъде включена в Националната индустриална стратегия. С Протокол № 7 от 5 декември 2023 г. Съветът за развитие към Министерски съвет одобри предложението за разработване на Национална индустриална стратегия до 2030 г.

 

Вижте Концепцията за развитие на индустриалните паркове и зони 2024-2028 г. тук.

Източник: https://www.mi.government.bg/news/ek-odobri-za-finansirane-proekta-na-mii-za-razrabotvane-na-naczionalna-industrialna-strategiya/