Начало

Новини

Европейските програми за бизнеса през 2018

През 2018 г. чрез фондовете на Европейския съюз ще бъдат обявени над 40 процедури за набиране на проектни предложения насочени към публичния, неправителствения и частния сектор. Предвидените за българските компании програми определят следващата година с разнообразни възможности за подобряване на инвестиционния климат у нас. Тук ще представим накратко най-атрактивните мерки, насочени към бизнеса и неговото развитие.

Акцентът по програмата за конкурентоспособност

Акцентът по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще падне върху две мерки. Годината ще започне с нашумялата последните месеци процедура "Насърчаване на предприемачеството". Програмата е насочена към стартиращи предприятия, развиващи своята основна дейност в приоритетни сектори на "Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия". Мярката е изключително атрактивна заради високия процент безвъзмездно финансиране (80%) и широкия обхват на допустимите дейности. Максималното финансиране за един проект може да достигне до 200 хил. лв. Допустими ще бъдат разходите за закупуване на оборудване и специализиран софтуер, заплати към експертния персонал, наем на помещения, изработка на интернет сайт и др. В момента тече повторна процедура по обществено обсъждане на документацията, като се очаква окончателните условия за допустимост и методика за оценка да бъдат фиксирани до края на тази година. А приемът да започне през януари 2018 г.

През април 2018 г. се очаква да бъде открита и процедурата "Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за малки и средни предприятия (МСП) и информационни и комуникационни технологии (ИКТ)". Тази програма обединява и надгражда две от най-добре работещите и очаквани процедури – "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и "Развитие на управленския капацитет в МСП". Допустими кандидати ще бъдат малки и средни предприятия с поне три приключили финансови години, развиващи своята основна дейност в сферата на високотехнологичното производство и интензивните на знание услуги. Ще може да се кандидатства за закупуване на нови машини и специализирано оборудване за подобряване на производствения процес, както и за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процеси в предприятията (ERP и CRM системи). Лимитът на заявените разходи може да достигне до 500 хил. евро. Подкрепата, която ще бъде получена, е в размер от 25 до 70% в зависимост от категорията на предприятието кандидат и вида на инвестициите, за които то участва.

 

Електронно кандидатстване по програмата за селските райони

Програмата за развитие на селските райони е един от основните инструменти, чрез които европейско финансиране достига до земеделските производители и бизнеса в селските райони. През 2018 г. се очаква да настъпят съществени промени при приема на проекти по всички мерки от програмата. Подаването на проектите ще става изцяло електронно, през "Информационната система за управление и наблюдение" – ИСУН 2020. Именно преминаването към този изцяло нов модел на работа за Държавен фонд "Земеделие" доведе до отлагане на част от обявените за 2017 г. мерки, които се очаква да стартират още в началото на 2018 г.

С променена методика за оценка и намален бюджет в началото на годината ще започне вторият и последен прием по мярка – 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". По нея ще могат да кандидатстват юридически лица, земеделски производители и преработватели. Финансирането е предназначено за инвестиции в оборудване, машини и сгради за преработка на земеделски продукти. Размерът на разходите, за които ще може да се кандидатства, е до 2 млн. евро и 50% от допустимите разходи.

През първото тримесечие на идната година ще бъде отворена и една от най-важните за горския сектор мерки – 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти". Тя ще финансира инвестиции в оборудване, машини и сгради, предназначени за преработка на горски продукти, както и подобряване на икономическата стойност на горите. Подпомагането може да достигне до 500 хил. евро или до 50% от разходите, за които се кандидатства, а допустими кандидати са физически и юридически лица, собственици на горски територии, малки и средни предприятия, общини и горски стопанства.

Многократно отлаганата и предизвикваща силен интерес мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", която цели да подпомогне развитието на неземеделски дейности със съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони, е с обявен прием от април до юни. Приоритетно се очаква да бъдат разглеждани проекти на действащи предприятия в сферата на услугите, производството или преработката на неземеделски продукти. Подпомагането, което фирмите могат да получат, е в размер до 200 хил. евро, като се очаква безвъзмездното финансиране да бъде в размер на 50% от общата стойност на проекта. Все още не ясно дали от фонд "Земеделие" няма да въведат ограничения за кандидатстващите с концепция за къща за гости предвид много сигнали и съмнения за злоупотреби с този тип проекти от предходния прием по мярката.

През 2018 г. оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще предлага целево финансиране единствено към конкретни бенефициенти – държавни учреждения, неправителствения сектор и големите синдикални асоциации. Въпреки изключването на бизнеса като допустим кандидат по тази програма следващата година се очертава като доста интересна и с благоприятни възможности за европейско финансиране, насочено към българските компании.
 

 

Източник Капитал