Начало

Новини

Европейската комисия прие Споразумение за партньорство с България по политиката на сближаване за 11 млрд. евро

Европейската комисия прие Споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомогнати и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната.

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +), Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Общо 2,6 млрд. евро от ЕСФ + ще бъдат инвестирани в подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията в условията на екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. Общо 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общност, например ромите.

Благодарение на финансирането от ЕС, ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6% на 35,4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

източник: esf.bg