Начало

Новини

Държавата отпуска до 100 000 лв. за безопасни условия на труд

Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд „Условия на труд“ (ФУТ) на Министерството на труда и социалната политика през 2023 година. Отпусканите средства ще са за подобряването на условията на труд в предприятията и за развиването на дейности по диагностика на професионалните болести.

Това стана ясно днес (21 февруари) след заседанието на Националния съвет по условия на труд и Управителния съвет на Фонда.

Максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонд „Условия на труд“, е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лева.

Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната безопасност, техническата безопасност на работното оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията. Друг стремеж е и да се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химични вещества.

Проекти се приемат всеки работен ден в деловодството на ФУТ. Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на фонда: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane

През 2022 г. ФУТ е съфинансирал изпълнението на проектите в 53 предприятия, с които са подобрени условията на труд на 4260 работещи и е увеличена мотивацията им. В част от предприятията са обхванати между 80% и 100% от персонала.

Сред добрите практики по проектите са внедряване на климатични и вентилационни системи, изграждане на преградни стени, реконструкция и изграждане на локални аспирационни уредби над източника на отделяне на прах или опасни химични вещества. С изпълнението на проектите е подобрено осветлението на работните места и е намалена опасността от трудови злополуки.

Чрез дейностите по диагностика на професионалните болести е засилена превенцията и е подобрена културата на здравето и безопасността в предприятията. Намалени са и професионалните, и здравните рискове на работното място.