Начало

Новини

ДФ „Земеделие“ изплати над 22,8 млн. лева на 81 бенефициера по ПРСР 2014-2022 само за седмица

 

ПРСР и ПМДР / 08.12.2023

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане над 22,8 млн. лв. (22 845 912 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).  За периода от 30.11.2023 г. до 06.12.2023 г. подпомагане получиха 81 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:
–    по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  9 316 695.07 лв. по 37 проекта;
–    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  144 958.68 лв. по 6 проект;
–    по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени  7 784 026.29 лв. по 10 проекта;
–    по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени  1 266 753.74 лв. по  3 проекта;
–    по подмярка  6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – са наредени 442 122.22 лв. по  2 проекта;
–    по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 287 457.10 лв. по 6 проекта;
–    по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“  – са наредени  216 016.46 лв. по  един проект;
–    по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 338 159.52 лв. по един проект;
–    по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ – са наредени 195 580.00 лв. по  един проект;
–    по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 775 426.68 лв. по 9 проекта;
–    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 78 716.54 лв.  по 5 проекта.