Начало

Новини

ДФЗ прави авансово плащане до 30 дни от искането при налични документи

Исканията за плащане по Закона за подпомагане на земеделските производители се подават чрез електронен формуляр по образец в системата ИСУН. Бенефициентът трябва да попълни и подпише образеца и съответно да го сканира и да го изпрати като pdf файл. Срокът за разглеждане на исканията за плащане започва да тече от датата на изпращане на искането чрез ИСУН. Това е заложено в проект на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Срокът спира да тече в момента, когато бъде изпратено уведомление за представяне на изискуеми документи и информация.

Искане за авансово плащане се подава до 25 дни от датата на сключване на административния договор или издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до 6 месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект.

Бенефициентът има 7-дневен срок от подаване на искането за авансово плащане, в който трябва да представи оригинален екземпляр на приложеното обезпечение във всяка областна дирекция на ДФЗ.

Ако към искането за плащане не са приложени всички необходими документи, Държавен фонд „Земеделие“ му изпраща уведомление за това. Тогава бенефициентът има 15 дни, в които да изпълни изискванията.

При изпълнени всички изисквания, Фонд „Земеделие“ прави авансово плащане в срок от 30 дни от подаването на искането за такова. Срокът за извършване на междинно или окончателно плащане е 5 дни от подаването на искането, но за целта отново трябва да са налице всички изискуеми документи.

Обсъждането на текстовете на тази проектонаребда продължава до 20-и април.