Начало

Новини

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани за изпълнението на бизнес плана си по интервецията „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“.

По тази интервенция ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които: са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на искането за подпомагане; са еднолични собственици на земеделското стопанство; имат съответните професионални умения и познания за извършване на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности. Младият земеделски стопанин се приема за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на съответното стопанство. Установяването за пръв път на земеделското стопанство на съответния кандидат може да е извършено преди не повече от 24 месеца преди подаване на проекта. Под „създаване на ръководител на земеделско стопанство“ се има предвид, лице, което е на не повече от 40 години, към момента на подаване на проектното предложение и притежава професионални умения и компетентности.

Земеделски стопани трябва да отговарят и на следните условия:

  • да са физически лице или еднолични търговци (ЕТ) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
  • да са регистрирани като земеделски стопани по ЗПЗП; икономическият размер на земеделското стопанство в границите между 12 хил. евро и 20 хил. евро СПО;
  • да имат разработен бизнес план за развитие на дейностите в земеделското стопанство. С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури въвеждане в експлоатация в стопанството на инвестиция в машини, или съоръжения, или оборудване или извършване на строително монтажни работи свързани с дейността на земеделското стопанство на стойност не по – малка от 10% от размера на полученото първо плащане, както и увеличение на икономическия размер на стопанството с най – малко 5 000 евро СПО (най – малко 2 500 евро СПО, когато увеличението е само с едри или дребни преживни животни за мляко или месо).

Земеделските стопани, за които е приложимо трябва да отговарят на изискванията на ЗВД. По интервенцията няма да се подпомагат земеделски стопани, получили подпомагане по интервенция „Подпомагане развитието на малки земеделски стопанства“, включително подпомагане по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020.

Подпомагането ще се предоставя под формата на еднократна сума за периода на изпълнение на бизнес плана в размер на 30 хил. евро за едно земеделско стопанство (100% грант), отпускана под формата на безвъзмездна финансова помощ и ще се изплаща на два етапа: 1-ви етап в размер на 15 000 евро, след одобрение на проектното предложение; 2- ри етап в размер на 15 000 евро, след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана. МЗХГ предлага подпомагането да може да бъде комбинирано и с подпомагане чрез финансов инструмент, като в тези случаи общият размер на помощта не може да надхвърля 30 хил. евро за едно земеделско стопанство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник Агрозона