Начало

Новини

До 3 август е обсъждането на насоките по подмярка 5.2 на ПРСР 2014-2020 за репопулация на ферми с унищожени свине, птици, овце и кози

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ на ПРСР 2014 – 2020.

 

ЦЕЛ на подмярката

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Помощта е предназначена за възстановяване на онези компоненти от производствения потенциал на фермата, които са били повредени или унищожени в резултат на горепосочените събития.

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустими за подпомагане по подмярката са регистрирани преди 1 януари 2018 г. по Наредба № 3  кандидати, в чиито животновъден обект/и е извършено след 1 януари 2018 г. унищожаване на животни поради усложнена епизоотична обстановка и установени заразни болести (което е описано в  протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ).

 

УСЛОВИЯ за допустимост

По процедурата се подпомагат кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение:

  • са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) преди 1 януари 2018 г.
  • имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
  • са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици, овце и кози и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), преди 1 януари 2018 г. и отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
  • не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение, с изключение на случаите когато дейността на кандидата е преустановена вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни;
  • са собственици/ползватели на животновъдни обекти засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% намаляване на СПО на цялото стопанство към момента на възникване на събитието.

ДОПУСТИМИ разходи

По подмярка се подпомагат разходи за закупуване на животни- свине, птици ,овце и кози, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект/репопулация, както и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

ФИНАНСОВА помощ

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15 646 400 лева.

Финансовата помощ по подмярка 5.2 за одобрени проекти е в размер до 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1 955 800 лева. Максимални размери се отнасят и за общата стойност на проекти, представени от предприятия партньори и/или свързани с кандидата предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия