Начало

Новини

До 200 000 евро при интензитет на помощта 50% от допустимите разходи за ВЕИ

Tрадиционно атрактивна за кандидатите по европрограмите е мярката за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони. С какво новата интервенция ще бъде по-различна от досега прилаганата, разяснява Павлина Дамянова – старши експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието.

Подпомагането се предоставя за инвестиции в неземеделски дейности, производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги, като грижа за деца, възрастни и хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други.

По интервенцията могат да кандидатстват земеделски стопани – микропредприятия и физически лица. Физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Кандидатите следва да имат седалище на територията на селски район. Земеделското стопанство трябва да бъде микро или средно, а физическите лица да бъдат регистрирани по Закона за занаятите, да са микропредприятие съгласно Закона за малки и средни предприятия и да имат постоянен адрес на територията на селски район.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният размер на един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 200 000 евро при интензитет на помощта 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

В рамките на Стратегическия план е предвидена и интервенция за инвестиции в инфраструктура за напояване. За подпомагане по нея са допустими оператори, които доставят вода за напояване. Те могат да бъдат сдружения за напояване и други юридически лица, Напоителни системи ЕАД и Земинвест ЕАД.

Подпомагат се дейности, свързани с материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства.

Допустими са разходи за:

•    ремонт, реконструкция, рехабилитация на напоителни инсталации и инфраструктура;
•    закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване;
•    измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;
•    общи разходи.

Източник:
https://agri.bg/novini/investitsionna-interventsiya-shche-podpomaga-proizvodstvoto-na-vzobnovyaema-energiya