Начало

Новини

До 18 септември е отворен прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

ЦЕЛ на подпомагането

Целта на подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

По подмярка 4.1.2. се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
 • б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
 • в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
 • г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
 • д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
 • е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
 • ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
 • з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

ДОПУСТИМИ кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват, физически лица, навършили 18 години,  еднолични търговци (ЕТ), юридически лица, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020.

По процедурата се подпомагат кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение:

 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“ (съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2 на Указанията за кандидатсване);
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
 • са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • имат регистрация на животновъден/и обект/и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност.
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

ФИНАНСОВИ параметри

 • 9 779 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата;
 • 2 444,75 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект;
 • 48 895 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект;
 • 136 906 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект, представен от призната група/организация на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020;
 • финансовата помощ по подмярка е от 60 %  до 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Приоритет по мярката се предоставя за:

 1. Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“;
 2. Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 3. Проекти на кандидати, чиито животновъдни обект/обекти (ако е наличен такъв) и/или минимум 50 % от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 4. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
 5. Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата;
 6. Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване;
 7. Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

 

 

 

Източник Национална Селска Мрежа