Начало

Новини

Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на ОПРЧР

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“. С проектни предложения могат да кандидатстват доставчици на социални услуги, в партньорство с неправителствени организации. Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв.

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции. Чрез дейностите по процедурата се цели подобряване качеството на живот и осигуряване на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения.

По процедурата ще бъде подкрепено реализирането на собствени програми на доставчици на социални услуги, чиято цел е подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции. Програмите трябва да включват личностно развитие, придобиване на умения за самостоятелен живот, терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства, както и насърчаване на доброволчеството.

Процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/ .

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 3 януари 2020 г.