Начало

Новини

Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

По схемата

„Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на

предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания"

Се сията се открива на26.06.2019г.-Информационна кампания се провежда от26.06.2019г. до10.07.2019г.;-Кандидатите подават конкурсна документация от01.07.2019г. до 17,30ч. на09.08.2019г., вкл.;Основната цел на Националният иновационен Фонд:

Насърчаване на научно-изследователската иразвойната дейност за повишаване конкурентоспособността напредприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал итехнологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Администратор на държавната помощ е:

Изпълнителната агенция за насърчаванена малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размердо 500 000 лв.