Начало

Новини

ДВАНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

На 22 ноември в София ще се проведе Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще бъде представена Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2020 г. и цялостният напредък в изпълнението на програмата.

По време на заседанието ще бъдат предложени за гласуване изменения на критерии за подбор на операции и нови критерии за подбор на операции от ИГРП 2020 г., които са насочени към:

–      Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)

–     Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване

–          Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисия за финансов надзор

–          Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Национален адресен регистър“

–          Реализиране на приоритетни мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

–          Извършване на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики

–          Подобряване и актуализиране на политиките и правилата, свързани с атестирането и възнагражденията на съдебните служители, и въвеждане на гаранции за обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети

На заседанието ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.