Начало

Новини

В София се проведе Информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на ОПРЧР

В София се проведе Информационен ден по процедурата „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експерти от Управляващия орган представиха Условията за кандидатстване по процедурата. Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат неправителствени организации и общини. Общият бюджет на процедурата е 5 млн. лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 200 000 лева.

Схемата е насочена към хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, включително в риск и с увреждания, деца в риск, включително с увреждания, възрастни в риск и служители на доставчици на социални услуги. Целта на процедурата е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, включително деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Чрез изпълнението на операцията на хората от уязвимите групи ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.