Начало

Новини

В бюджетната рамка за 2022 са предвидени допълнителни 150 млн. лв. за сектор земеделие

„В бюджетната рамка за 2022 година са предвидени допълнителни 150 млн. лв. извън традиционно отпусканите до сега средства за сектор земеделие.” Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция по повод проектобюджета на Министерство на земеделието. Той обясни, че политиката на националното подпомагане в земеделието се осъществява чрез използването на инструмента на държавните помощи и преходната национална помощ, насочени към категорията малки и средни земеделски стопани.

„Предвидените мерки за подкрепа през 2022 г. са в унисон с подписаното коалиционно споразумение за провеждане на политики за изграждане на жизнеспособен, конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански сектор и са насочени приоритетно към малките и средните земеделски стопанства”, добави още той.

Д-р Иванов обясни, че общият годишен размер на средствата за подпомагане се определя ежегодно в бюджета на ДФ „Земеделие“ със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и добави, че през изминалата 2021 г., както и през предходните години финансовият ресурс е определен в рамките на 300,350 млн. лв.

„В бюджетната рамка за 2022 г. са предвидени допълнителни 150 млн. лв., като общия финансов ресурс за подпомагане става 450,350 млн. лв.”, каза министъра и поясни, че те ще служат за покриване на разходите по съществуващите държавни помощи, минималните помощи, преходната национална помощ, както и по Временната рамка, прилагана във връзка с Ковид пандемията. Министър Иванов обясни, че допълнителните средства са разпределени по различни направления. Това са: 111,5 млн. лв. – държавна помощ за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране на предприятията, които през периода на пандемията са изправени пред внезапен недостиг на средства; 8,5 млн. лв. – помощ de minimis за извънредна подкрепа на земеделските стопани; 12,0 млн. лв. – за подкрепа на свиневъдите за хуманно отношение към животните и за обезпечаване на разходите на регистрираните ветеринарни лекари, свързани с имунопрофилактиката на животните; 7,0 млн. лв. – за компенсиране на понесени 100% щети по земеделски култури в следствие на природни бедствия, настъпили през 2021 г. и за обезпечаване изплащането на обезщетения за щети през 2022 г. 11 млн. лв. по преходната национална помощ – целта е да се изплати в пълен размер, а не на траншове преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки (ПНДЖ3) в рамките на 2022 г. В рамките на ресурса от 300,350 млн. лв през 2022 г. продължава подпомагането в сектора по нотифицираните схеми за държавни помощи и преходата национална помощ.

Относно бюджета на Министерство на  земеделието, министър Иванов обясни, че в него са предвидени допълнителни средства спрямо 2021 г. в размер на 10 млн. лв. Той уточни, че те са разпределени в няколко направления. Финансиране е предвидено за доставка на противоградови ракети за провеждане на активния сезон по противоградова защита през 2022 г. – 3 млн. лв.; за осъществяване на обществената  услуга за защита от вредното въздействие на водите, която съгласно Закона за водите е възложена на „Напоителни системи“ ЕАД посредством договор с МЗм – 5,3 млн. лв.; за обезпечаване на контролната дейност, която се осъществява от структури на МЗм – 0,9 млн. лв.; за финансиране на дейността на Селскостопанската академия  – 0,8 млн. лв.