Начало

Новини

Възможности за подпомагане към Държавен Фонд Земеделие

Отворени към момента схеми на ДФЗ:

  1. Схема за инвестиции в Растениевъдството- период на прием: 08.03.2022г.-08.04.2022г. Финансират се инвестиции в машини, оборудване, линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки, необходими за производството на собствена първична земеделска продукция. Максималният размер на помощта по схемата е до 120 000лв. с интензитетдо 50% от извършените разходи за инвестиции.
  2. Прием по de minimis за производители на оръжейни зеленчуци: от 28.03.2022г до 11.04.2022г. Бюджета е 3.5млн.лв. , като общия размер на предоставените за един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000евро.
  3. Държавна схема за компенсиране на разходите за борба с вредителите по картофи: до 16.05.2022г. Бюджетът е в размер          на 2 160 000лева.
  4. Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“- от 1 до 31 май 2022г.
  5. Прием за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и Зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P: до 30.09.2022г.- Подкрепата се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лева с включен ДДС за бенефициер и до 5 000 лева с включен ДДС годишно за група или организация.
  6. Прием на заявления за компенсиране разходите за борба с доматения миниращ молец: Бюджет 500 000 лева за 2022г. с инетнзитет на финансиране  до 100%, но не повече от 3 000лева/ха. с ДДС.