Начало

Новини

Втори краен срок за кандидатстване по Мярка 4 към Миг Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Във връзка с обявен втори краен срок за кандидатстванепо процедура за подбор на проектни предложения No BG16RFOP002-1.017МИГ -Гоце Делчев -Гърмен –Хаджидимово –Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“,Ви информираме, че съгласно т. 8 от Условията за кандидатстване, за втори краен срок ще се използватостатъчни средства след приключване на първия прием, в случай че е наличен свободен финансов ресурс. С настоящото Ви съобщаваме, че към настоящият момент оценителният доклад от работата на назначената от МИГ Комисия за подбор на проектни предложения по първи краен срок, все още не е одобрен от Ръководителя на УО на ОПИК, с което може да се счита че оценителният процес по процедурата все още не е приключил.След приключване на оценителния процес, резултатитеот оценката на постъпилите в рамките на първи краен срок проектни предложения ще бъдат публикувани на официалната страница на МИГ-Гоце Делчев –Гърмен-Хаджидимово в секция „Процедури“. Също така ще бъде обявен остатъчния ресурс за провеждане на прием по втори краен срокна процедурата, в случай че такъв еналичен.

Източник: Миг Гоце Делчев –Гърмен-Хаджидимово