Начало

Новини

Всички 516 ваучера на одобрените кандидати по Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП са предоставени и са в изпълнение

На 31.03.2021 г.  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), проведе онлайн публична среща (пресконференция), на която изпълнителния директор на Агенцията д-р Бойко Таков, г-н Васил Пеев, главен секретар на ИАНМСП и ръководител на проекта, и г-н Мариян Стоянов, директор на дирекция „Развитие на МСП“ и оперативен ръководител на проекта, представиха изпълнените до момента дейности по стартиралия проект Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като се постави акцент върху няколко ключови момента от реализацията на проекта, а именно, че след извършената оценка на проектните предложения и установения даначния статут на кандидатите (регистрирани/нерегистрирани по ЗДДС), се е реализира сума, която е позволила предоставянето на допълнителни 66 броя ваучери (над планираните 450), като общия брой вече предоставени ваучери е 516 броя на стойност 9 164 000 лева.

Също така бе анонсиран и фактът, че срокът на проекта е удължен до 45 месеца до 01.07.2022 г., с цел възможност за реализация от предприятията на предоставените допълнително 66 броя ваучери.

Процесът по реализация на проекта върви в срок, като отчитането на изпълнените ваучери от страна на доставчиците се извършва поетапно, към настоящия момент се отчитат доставчици, на които са създадени профили след окончателно обявените резултати по публикуваното окончателно класиране на първа оценителна сесия.

В момента се създават профили за отчитане на доставчици на ИКТ услуги по обявената втора окончателна сесия, като до края на месец април, ще се публикуват окончателните класирания по следващите две сесии и ще се създадат профили за отчитане, като изпълнителния директор уточни, че процесът по оценка е динамичен и не е възможно да обявим окончателно класиране, тъй като може да имаме получатели, които да се откажат от реализацията на ваучер и да се наложи оценка на резервните проектни предложения.

Аудиторията бе запозната и с други важни моменти в реализацията на проекта, а именно процедурата и броя на одобрените доставчици на ИКТ услуги – 278 броя, общия брой на подадените проектни предложения – 1836 броя. Извършена е оценка на  710 броя проектни предложения, като са наличви 114 броя резервни проектни предложения към момента, както и постъпилите към момента 18 броя технически и финансови отчети и искане за плащане, които в момента се обработват.

Също така се проведе и уебинар на тема: „Изпълнение на дейности и представяне на технически и финансов отчети и искане за плащане от доставчици на ИКТ услуги по процедура BG16RFOPOO2-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ към проект BG16RFOP002-2.15-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“, на който членове на екипа по проекта представиха конкретни изисквания към изпълнение на дейности от страна на доставчици на ИКТ услуги, специфични изисквания при подаване на технически отчет и финансов отчет и искане за плащане.

В публичната среща и в убинара се включиха 166 участника, които имаха възможност да задават въпросите си на членовете на екипа по проекта, във връзка с изпълнението и подаването на пакет с отчетни документи по Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги.

 

Източник ИАНСМП