Начало

Новини

Важни срокове през октомври

Месец септември беше белязан от силни емоции покрай протестите на земеделските производители. Финалът му беше оптимистичен с изплащането на част от втория транш по Украинската помощ. Все още бушуват страсти обаче покрай промени в Стратегическия план, за част от които фермерите и бранша, който ги представлява, научават в движение.

С навлизането в месец октомври започват нови трескави очаквания – тези за първите директни плащания на Кампания 2023. За съжаление, стопаните все още чакат индикативния график на ДФЗ с плащанията до края на годината.

Ако се следва практиката досега, плащанията би трябвало да започнат с Интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, и Интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

Доказване на реализация по обвързаната подкрепа

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидатствали по обвързана подкрепа за Кампания 2023, доказват реализация на произведеното мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни.

Прием за инвестиции по Плана за възстановяване

 

До 20 декември тече прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът е малко над 318 млн. лв. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от одобрените разходи.

Прием по оперативни програми

 

От 2 до 13 октомври е отворен прием за нови оперативни програми в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. За финансиране могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, признати от министъра на земеделието. Бюджетът за тази година е 360 хил. лв., а за петгодишния период на прилагане на програмите общата стойност е 1,8 млн. лв.

Плащане по подмярка 22.1 за пчеларите

 

От 1 до 10 октомври производителите на пчелен мед ще получат извънредното подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР (2014-2020). Валидните заявления са 4905, като се предвижда да бъдат подпомогнати над 623 хил. пчелни семейства с около 6 млн. лв.

Заявки за плащане по подмярка 22.2

До 4 октомври е удължен срокът за подаване на заявките за плащане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР (2014-2020).

Първи прием за лозаро-винарите

 

От 16 октомври до 15 ноември е планиран прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Бюджетът е малко над 21 млн. лв. Подпомагането е в размер на до 75% от одобрените разходи.

Деклариране на зърно

 

Всички производители, обработващи поне 5 дка със зърнени култури, ежегодно подават декларация. Крайният срок за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица беше 30 септември с подаване на Приложение № 3, а за царевица, соя, слънчоглед – Приложение № 3, и за оризова арпа – Приложение № 5, до 30 ноември.

Срокове за ползване на земи

 

До 10 октомври окончателните регистър и карта на ползването на земеделски земи се публикуват на интернет страницата на съответната Община и ОДЗ. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2023-2024 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Допълнителен прием на документи в СЕУ

 

От 25 септември до 9 октомври стопаните могат да се подават или заменят документи по две екосхеми – за запазване и възстановяване на почвения потенциал и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи. Отворена е и формата в СЕУ за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения – в плододаване или все още неплододаващи по интервенцията за обвързано подпомагане на плодове.

Държавна помощ за напояване на земеделски култури

 

До 2 октомври продължава приемът на заявления по схема за държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г. Одобреният ресурс е 16 млн. лв., които могат да покрият до 80% от разходите за напояване. Максималният интензитет е до 250 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Важно е стопаните да имат сключен договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Инвентаризация на животните

До 20 октомври продължава инвентаризацията в животновъдните обекти, която е част от задълженията на стопаните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. До 7 работни дни от извършването на инвентаризацията те подават до официалния ветеринарен лекар на общината декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.

Контрол на доматения миниращ молец

 

До 13 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Срокът за отчитане и представяне на документи е до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 15 декември 2023 г.

Източник:
https://agri.bg/novini/srokovete-prez-oktomvri-3