Начало

Новини

Близо 3 млрд. лева за плащания в земеделието през 2023 г.

2 599,41 млн. лева са за сметка на Европейския съюз, а националните средства са 335,32 млн. лева

Почти 3 млрд. лева (2 934,73 млн. лева) са одобрени от правителството за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Годишните разчети на сметката за средствата на Държавен фонд „Земеделие“ сочат, че от тях 2 599,41 млн. лева са от Европейския съюз и 335,32 млн. лева са от националния бюджет.

589,95 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 432,28 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г. и по новия Стратегически план 2023 – 2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

1 694,43 млн. лв. са определени за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, в това число по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

За пазарни мерки в секторите на пчеларството и лозаро-винарството, както и за „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и спешна финансова помощ за земеделски стопани отглеждащи слънчоглед са предвидени 166,82 млн. лв.

Източник:
https://agri.bg/novini/pochti-3-mlrd-leva-za-plashchaniya-v-zemedelieto-odobri-pravitelstvoto