Начало

Новини

Близо 216 млн. евро по подмярка 4.1.

В рамките на първото шестмесечие се очаква да отвори подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“. Този прием ще бъде с бюджет близо 216 млн. евро, а на този прием допустими ще бъдат стопаните, които развиват своята дейност в следните области:

  • Плодове и зеленчуци
  • Животновъдство
  • Етрично-маслени култури
  • Зърнопроизводство

На този прием кандидатите ще могат да учстват за инвестиция до 1 млн. евро, като 500 000 евро ще бъде за селскостопанска техникa.

 

При проектите за иновации, цифровите технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство има условие най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта да са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии.

В проектопредложенията на агроведомството е записано също, че по 10 точки ще се дават освен за досега прилаганите приоритетни отрасли – плодове и зеленчуци, животновъдство и розопроизводство, но и в още няколко случая. Ако проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са на млади фермери до 40 години, ако досега кандидатите не са получавали подпомагане по тази мярка и ако проектите са на групи/организации на производители на селскостопански продукти, всички те ще носят максимума от 10 точки.

С 10 точки ще се оценяват и проектите на биофермерите.

Най-малко точки 5 ще носят поектите в следните пет случая. Проектни предложения с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти, но при условие, че най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект.

Пет точки ще се дават също на кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление в приходите от продажба на селскостопански продукти спрямо 2019 г. с най – малко 20 на сто.

Пет точки ще носят и проектите, които запазват или увеличават заетостта в земеделските стопанства, или пък проектното предложение се изпълнява в област/и с ниво на безработицата над средното за страната.