Начало

Новини

Битка за субсидии: Министерството увеличава бюджети по мерки и планира авансови плащания

Грози ли ни загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.?

Как служебното ръководство на Министерството на земеделието (МЗм) движи изпълнението на бюджета на последния програмен период и има ли риск от загуба на средства по втори стълб? Към края на 2023 г. съгласно финансовия план на ПРСР 2014-2020 г. за 2020 г. по правилото N + 3 следва да бъдат разплатени към бенефициенти на програмата поне 319 млн. евро от ЕЗФРСР. Как ще стане това?

„След достигане на целта за 2020 г. (към 31.12.2022 г.) бяха изплатени 17 млн. евро, които значително намалиха риска от автоматично отчисление на средства“ според отговора на агроминистерството, вследствие на запитване от народни представители, а към 1 май 2023 г. за текущата календарна година остават 261 млн. евро за разплащане.

От министерството признават, че още през януари е направено допускане:

„На база разплащанията в минали години, с голяма вероятност може да се предположи, че ако не бъдат взети допълнителни мерки, под риск са поне 100 – 120 млн. евро от ЕЗФРСР.

Ето какви мерки предвижда МЗм със съответните срокове, за да не допусне загуба на средства по правилото N + 3:
  • Въвеждане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна”, както и разширяване обхвата на подмярка 22.1, която е за подпомагане на земеделските производители в тази връзка.

Общият бюджет на приемите по подмерките е 6,3 млн. евро публични средства. Плащанията ще са в рамките на календарната година, заявяват от ведомството и също ще допринесат за изпълнение на целта по правилото N +3.

  • Мерки в рамките на подмярка 4.1 – разпределяне на остатъчни средства между фокус области с цел увеличение на бюджета на прием 2021 г. и одобрение на по-голям брой заявления за подпомагане с равен брой точки. С тези действия могат да бъдат договорени 243 млн. евро публични средства вместо 220 млн. евро – ползвайки и остатъците по подмярката.
  • Прехвърляне на допълнителни 20 млн. евро към бюджета на подмярка 4.3
  • Мерки в рамките на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия” – обявяване на целеви приеми със срок на реализация декември 2023 г. Подкрепа ще бъде осигурена за закупуване на дронове за борба с градушките, инвестиции в специално лабораторно оборудване за публични субекти – университети.

Очаква се, че с успешната реализация на тези мерки допълнително ще могат да се разплатят средства в размер на близо 7 млн. евро. Предвидено е също така по ПРСР 2014-2020 г. да бъдат взети навременни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените на строителна продукция, засегнала най-съществено инвестиции, свързани със строителни дейности, чрез индексация на вече одобрени разходи по проектни предложения, засегнати от инфлацията.

Според разчета на агроминистерството до края на годината се очакват и авансови плащания по проведени обществени поръчки от последния прием на подмярка 7.2 през 2022 г. Държавен фонд „Земеделие” – РА предвижда приключване на договарянето по подмярката преди края на третото тримесечие на 2023 г.

Министерството на земеделието: Размерите на помощите по мерки 10, 11 и 14 ще бъдат адаптирани до нивата на подпомагане на дейностите в идентичните интервенции в одобрения Стратегически план 2023-2027 г.

Става ясно още, че плащанията за поетия ангажименти от Кампания 2022 г. по трите мерки с увеличения размер на подпомагане, ще бъдат извършени в нормативно определения срок – 30 юни.

Източник:
https://agri.bg/novini/bitka-za-subsidii-ministerstvoto-uvelichava-byudzheti-po-merki-i-planira-avansovi-plashchaniya?utm_source=viber&utm_medium=viber_bot&utm_campaign=viber_campaign