Начало

Новини

Бизнесът и научните организации със съвместни изследвания по нова програма за 2 млрд. лв.

Бизнесът, индустрията и науката ще развиват съвместна научно-изследователска дейност и ще създават нови технологични решения и модерни продукти. В следващите седем години в подобряването на взаимодействието помежду им, както и в разработване на повече иновации ще бъдат инвестирани над 2 млрд. лв. Средствата са по новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Изпълнението й ще се координира от Министерството на иновациите и растежа. В момента по нея текат обществени консултации, а до края на годината се очаква да бъде приета от Министерския съвет и от Европейската комисия.

Програмата има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Освен подобряване на сътрудничеството между научните организации, висшите училища и компаниите, по първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените центрове за върхови постижения и компетентност. Ще се подкрепят внедряването на технологии, трансфера на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите.

Ще бъдат финансирани проекти, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“  по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия. Ще се инвестира още и в нови индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите на страната да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални. Специален акцент ще бъде поставен върху подобряването на умения и придобиването на нови компетенции в и за бизнеса.

Във втория приоритет е предвидено финансиране за дигитализация на публичния сектор, включително повишаване на киберсигурността в администрацията. Ще се изпълняват и проекти, свързани със създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

източник: mig.government.bg