Начало

Новини

Актуална информация по процедура BG05SFOP001-2.009 на ОП „Добро управление“

Уважаеми кандидати,

Считано от днес, 2 октомври 2018 г., Управляващият орган на ОП „Добро управление“ (УО на ОПДУ) спира да предоставя разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Разясненията, предоставени от УО на ОПДУ по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, са достъпни във файл „Въпроси и отговори по процедура BG05SFOP001-2.009“, актуализиран на 01.10.2018 г., на следните места: в ИСУН  и на Единния информационен портал. С оглед спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в посочения файл не са включени лични данни.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.10.2018 г., 18:00 ч. Всички документи по процедурата са публикувани тук.