Начало

Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ“

На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/

     На 06.06.2019 г. беше подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с комбинирано финансиране по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за проект„Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който получи подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (кредит). С над 8,2 млн. лева БФП ще бъде възстановена Синагогата във Видин, като реставрацията и облагородяването на околното пространство в имота ще превърнат комплекса в атрактивна туристическа и културна дестинация.

      Към 22.10.2019 г. в рамките на процедурата и чрез ИСУН 2020 са подадени за одобрение още 4 проекта с комбинирано финансиране с обща стойност на БФП над 31 млн. лева, като предстои сключване на договори за следните проекти:  29.10.2019 г.

  номер на ПП наименование кандидат
1. BG16RFOP001-6.002-0002 Светът на траките община Казанлък
2. BG16RFOP001-6.002-0003 Перперикон – храм на боговете и  дом на цивилизациите община Кърджали
3. BG16RFOP001-6.002-0004 Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя община Хисаря
4. BG16RFOP001-6.002-0005 Кремиковският манастир – Духовният център на Софийската Света гора Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“

      Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“, общият предвиден размер за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лева, с краен срок за подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г.
С цел осигуряване равнопоставеност на всички потенциални кандидати, както и прозрачност на процеса, Управляващият орган на ОПРР информира, че към момента заявеният за предоставяне ресурс с безвъзмездна финансова помощ, е достигнал 40,12% от предвидения по процедурата.
Обръщаме внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване на Фондовете за градско развитие, проектните предложения се разглеждат по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия безвъзмезден финансов ресурс, т.е при разпределението на средствата за подкрепа по ПО 6 се прилага принципът „първи подал – първи по право“.

    В тази връзка насърчаваме всички потенциални бенефициенти, които биха искали да кандидатстват за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) да подготвят и подадат своевременно своите проектни предложения пред Фондовете за градско развитие (финансовите посредници) по ОПРР, както и да изискват съответният номер и дата, идентифициращи поредността на входираното проектно предложение.

    Повече информация относно обхвата на мерките за финансиране, механизма на инвестиране, допустимия териториален обхват и допустимите крайни получатели, са посочени в обявените от Фондовете покани, публикувани на следните линкове:
–    „Регионален фонд за градско развитие“ АД (ФГР за Северна България) http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/
–    ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР за гр. София и Южна България)
https://www.citiesfund.bg

    Управляващият орган на ОПРР ще предоставя регулярна информация за подадените проектни предложения и наличния ресурс (БФП) по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.