Начало

Новини

Актуална информация за изпълнението на ОПОС

Във връзка с усилията на настоящото ръководство на Управляващия орган на ОПОС да гарантира успешното приключване на програмен период 2014-2020 г., е извършена проверка, която  констатира, че изплатените средства са с над 15 млн. лева по-малко от предварително заложените. Това забавяне е станало само за по-малко от два месеца (в периода март-април 2021 г.) и води до реален риск във финансовото изпълнение на Програмата. В тази връзка Управляващият орган мобилизира всички усилия, за да бъде избегната загубата на средства по ОПОС от една страна, както и да финализира успешно преговорния процес за 2021-2027 г., отчитайки препоръките на Европейската комисия.

Важно да се отбележи, че мерките по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС) ще надградят постигнатото до момента и ще продължат да бъдат насочени към изпълнението на националните цели в сектор „околна среда“ и към постигане на съответствие с европейското законодателство и приоритети. В този смисъл Управляващият орган счита за напълно нецелесъобразно Становище № 95-00-1230 от март 2021 г., с което предходното ръководство на Министерството на околната среда и водите на практика лишава общините от значителен финансов ресурс за рекултивация на общински депа. Разходите за тези дейности са допустими по Регламента за европейските фондове, с които ще се финансира ПОС и са в съответствие с изпълнението на националните ангажименти и цели в сектор „Отпадъци“. По тази причина, и с подкрепата на Националното сдружение на общините в Р България и на Европейската комисия, Управляващият орган инициира определени стъпки. С тях дейностите по рекултивация на общинските депа и предвидените за това финансови средства да бъдат върнати в обхвата на програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

Управляващият орган на ОПОС припомня, че всеки един от приоритетите на Оперативна програма „Околна среда“ фокусира средства върху проекти, които имат пряк ефект както върху здравето и живота на българските граждани, така и върху подобряване състоянието на околната среда в България. Зад изпълнението им стоят комбинираните усилия на експерти от звена и органи, ангажирани с управлението на фондовете на ЕС в България, експерти, отговорни за политиките по околна среда, бенефициенти, голяма част, от които общини, представители на строителния бранш, неправителствени организации и други.

За Управляващия орган е приоритет осигуряването на максимална прозрачност в процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма „Околна среда“ и на всички финансирани по ОПОС дейности за подобряване на екологичната инфраструктура в България и за повишаване качеството на живот на българските граждани. Актуална информация за физическото и финансово изпълнение на Програмата може да се намери в секция „Изпълнение“ на интернет страницата на ОПОС, от Информационната система за управление и наблюдение на средствата  от ЕС в България 2020 (ИСУН), както и чрез официалния електронен адрес ope@moew.government.bg.