Начало

Новини

АКТУАЛИЗИРАНИ И ДОПЪЛНЕНИ СПИСЪЦИ ПО„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения.

О на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0682 на кандидата „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0795 на кандидата „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД, подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

В изпълнение на съдебно Определение № 389/18.06.2019 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА, IV състав, по адм. дело № 349/2019 г., образувано по жалба на „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД против Решение № РД-16-219/13.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0682 на кандидата „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД, класиран на 67-ма позиция в списъка с резервните проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения след етап техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включени за повторно разглеждане, оценка и класиране.

В изпълнение на съдебно Определение № 578/22.07.2019 г. на ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори административен състав, по адм. дело № 287/2019 г., образувано по жалба на „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД против Решение № РД-16-214/12.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0795 на кандидата „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД, който не покрива минималните критерии за качество (не покрива минималния брой точки), съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.