Начало

Новини

Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди плащания за 23 млн. лв. (22 990 024 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Финансовата помощ, която се предоставя на страната ни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), подпомага 60 бенефициери за подобряване на тяхната модернизация и конкурентоспособност.
По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са разплатени 9 616 706 лв. по 16 публични проекти. Средствата са договорени основно за обновяване на уличната мрежа в общините от селските райони.
10 406 826 лв. са преведени на 9 бенефициери по двете най-големи инвестиционни подмерки 4.1. и 4.2. От тях 8 598 114 лв. се предоставят по 7 проекта на предприятия от хранително-вкусова промишленост по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Останалите 1 808 712 лв. са платени за 2 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Пет фермери, които имат сключени договори по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, получават общо 128 037 лв. Припомняме, че субсидиите от ЕС се предоставят за развитие на материалните мощности в стопанствата, за въвеждане на нови технологии и опазване на околната среда.
По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 391 140 лв. по един проект. С договорените средствата кандидатът изпълнява проект за технологично оборудване на цех за производство на дограма и алуминиеви конструкции.
Безвъзмездна помощ, в размер на 195 580 лв., е преведена за проект по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Още един проект, но по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“, получава 115 633 лв.
Местните инициативни групи (МИГ), които работят по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), са субсидирани с 1,5 млн. лв. (1 525 913 лв.) за общо 25 проекта.
По ПРСР 2014-2020 са разплатени още 474 749 лв. по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, както и 135 441 лв. по мярка 20 „Техническа помощ“.