Политика за поверителност

Политика за поверителност

„Централна Консултантска Компания“ ООД (ЦКК) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204305396, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Николай Хайтов 2А, тел.:+359 877 799 841; e-mail: office@cccinfo.bg.

ЦКК обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне услуги на клиентите си. Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Обработваме лични данни само с определена причина и в рамките на ограниченията на закона.

ЦКК обработва лични данни, за да предоставя услугите на клиентите си по тяхно възлагане, както и за да изпълнява договорните си и преддоговорни задължения.

Обработваме лични данни за следните цели:

 • За установяване на самоличност;
 • За изготвяне на предложения за договори, които сключваме с клиентите си;
 • За управление и изпълнение на услугите които предоставяме в изпълнение на договорните си задължения;
 • За да осигурим необходимото цялостно обслужване по сключените между нас и клиентите ни договори;
 • За да изпълняваме нормативните си задължения, предвидени в законите;
 • За предоставяне на информация на институциите, в рамките на процедурите и производствата, съобразно изискванията на приложимите нормативни актове;
 • За предоставяне на информация на наши партньори и външни консултанти, с които работим, във връзка с управление и изпълнение на услугите които предоставяме в изпълнение на договорните си задължения;

Събираме и обработваме следните лични данни за физическите лица: три имена, единен граждански номер, постоянен адрес, електронна поща, адрес за контакт, телефонен номер, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащания помежду ни;

 

За осигуряване защитата на личните данни, които обработваме, ЦКК прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

ЦКК прекратява използването на лични данни след изпълнението на целите, за които са били събрани. Същите обаче продължават да бъдат съхранявани след това в законовоустановените срокове в зависимост от вида на данните и целите, за които са били събрани. Например: за изпълнение на задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца); за изпълнение на задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за изпълнение на задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., предвидени в действащото законодателство (5 години).

 

ЦКК може да предостави лични данни на ограничен кръг трети лица, само ако последните са взели всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. В този случай ЦКК остава отговорно за конфиденциалността и сигурността на вашите данни. Лични данни предоставяме на следните категории трети лица:

 • пощенски оператори и интернет-оператори, с оглед изпращане на пратки и/или електронна кореспонденция във връзка с осъществяване на договорни задължения и/или преддогоровните отговорности;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги, техническа поддръжка и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • банки и други платежни институции - за обслужване на плащания;
 • лица, извършващи съпътстващи консултантски услуги по възложение на ЦКК във връзка с осъществяване на договорните ни задължения и/или преддогоровните ни отговорности;

Всяко физическо лице, чиито лични данни обработваме, има следните права по отношение своите такива:

 • да поиска от ЦКК информация дали и до каква степен обработваме личните му данни, в каква връзка, с каква цел и на какво правно основание;
 • да получи достъп до личните данни, които обработваме;
 • да поиска от нас да коригираме или допълним личните му данни, когато установи, че същите не са актуални;
 • да поиска личните му данни да бъдат изтрити, когато същите се обработват без основание;
 • да поиска ограничаване на обработваните данни, ако се оспорва верността на същите - за периода, в който трябва да се извърши проверка на верността им;
 • да поиска ограничаване на обработваните данни, ако същото се извършва без правно основание, но вместо правото на изтриване, се иска тяхното ограничено обработване;
 • да възрази срещу обработването на данните от ЦКК;
 • да поиска предоставяне на личните му данни на трето лице в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат;
 • да получи информация, когато има вероятност за нарушение на сигурността на личните данни и/или такова нарушение вече се е случило;
 • да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни: гр.София, ПК 1592, бул.„проф.Цветан Лазаров“ №2, тел.: 02/91-53-519, е-mail: kzld@cpdp.bg;