УСЛУГИ

ДОПУСТИМОСТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Като част от комплексното обслужване на нашите клиенти, ние предлагаме услуги по наблюдение за допустимост по обществени поръчки и процедури за избор на изпълнители по различни програми, финансирани от европейски, национални и други донорски програми. При заявено желание за участие от страна на наш клиент в конкретна процедура или обществена поръчка, ние предлагаме подготвянето на цялостната тръжна документация, съвместно Правния ни и Консултантския ни отдели.