УСЛУГИ

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
- Запознаване с дейността на клиента и с особеностите на позицията, за която ще
извършваме подбор, на базата на които се предоставя конкретно предложение за
услугата от наша страна;
- Среща с клиента и обсъждане в детайли на позицията за подбор, търсените кандидати,
методите на подбор, които ще бъдат подходящи за него, визията и приоритетите на
клиента по отношение на подбора, крайни срокове за попълване на вакантната позиция,
избор на медия план за обявяване на позицията и други, които се посочват в Заявка за
подбор на персонал;
- Привличане на подходящи кандидати и тяхното оценяване чрез прилагане на
интервю, психологически, професионални и други тестове в зависимост от заявената
позиция;
- Предлагане на селектираните кандидати за интервю с Работодателя по предварително
уговорен график;
- Одобрение за назначаване на подходящите кандидати от Работодателя.
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ЕТАПИ
- Политика, цели, стратегия на компанията – дефиниране, разработване, съпоставяне,
разбиране, следване;
- Организационна структура и нива на йерархия – дефиниране, разработване;
- Длъжности – анализ, специфика на работното място, разработване на длъжностни
характеристики – задължения, отговорности и др.;
- Оценяване на необходимостта от нови служители в структурата, подбор на идеалните
кандидати, оценяване на последващото им представяне и място в организацията;
- Оценяване на наличния човешки ресурс – задължения, отговорности, трудово
представяне и др.;
- Оценяване на необходимостта от обучение – на новоподбрани и вече назначени
служители;
- Мотивация, възнаграждение и кариера – проучване на мотивация наслужителите,
схеми на заплащане, предложение за развитие и др.
 

ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛ
- Оценкана нови служители при подбор – оценява се длъжността, личностни и
професионални качества на кандидата в зависимост от изискванията и степента на
мотивация за заемане на съответната длъжност;
- Оценкана наличните човешки ресурси – оценява се трудовото представяне
ипостигнатите резултати в процеса на работа за определен период от време,желан от
Работодателя;
- Оценкана сформирани от Работодателя екипи за реализиране на проекти –оценяват се
качествата на служителите в екипа и възможността дареализират дадения проект;
- Оценкана необходимостта от обучение и развитие – оценяват се потребностите
заповишаване на квалификацията, преквалификация, допълнителни обучения
ивъзможност за развитие в различните йерархични нива в организацията.