Програми

„Насърчаване на предприемачеството“

„Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“  


Цели на процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства. Финансовата помощ по нея ще бъде за стартиране на бизнес в творчески и културни индустрии, разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.   


Общ размер на БФП по процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро.

   
Минимален размер на БФП на проект: 50 000 лв. 

Максимален размер на БФП на проект: 200 000 лв. 

Максимален процент на съфинансиране: 80 %.   


Допустими кандидати:  Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите.   


 

Допустими дейности: 

- Дейности за реализирането на предприемачески идеи; 

- Дейности за разработване на нови продукти иуслуги в области, свързани с европейскии регионални предизвикателства.   
 

 

Допустими разходи: 

- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 

- Разходи за услуги 

- Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.).    

ИЗТЕКЛА